YOKOHAMA CZ

Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany osobních údajů

Obecné informace

Následující informace vám poskytnou přehled o tom, co se bude dít s vašimi osobními údaji při návštěvě těchto webových stránek. Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechny údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které najdete přiložené pod tímto textem.

Zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách

Kdo je osobou odpovědnou za zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách (tj. „správce“)?

Údaje na těchto webových stránkách zpracovává provozovatel webových stránek, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v části „Informace o odpovědné osobě (v GDPR označované jako „správce“)“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Jak zaznamenáváme vaše údaje?

Vaše údaje shromažďujeme v důsledku toho, že je s námi sdílíte. Může se jednat například o údaje, které zadáte do našeho kontaktního formuláře. Ostatní údaje zaznamenávají naše IT systémy automaticky, případně poté, co jejich zaznamenávání odsouhlasíte během návštěvy webových stránek. Tyto údaje zahrnují především technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas, kdy byla stránka navštívena). Tyto údaje jsou zaznamenávány automaticky při vstupu na tyto webové stránky.

K jakým účelům vaše údaje používáme?

Část údajů je generována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašich uživatelských vzorců.

Jaká máte práva, pokud jde o vaše údaje?

Máte právo kdykoli obdržet údaje o zdroji, příjemcích a účelech vašich archivovaných osobních údajů, aniž byste museli za takové zpřístupnění platit poplatek. Dále máte právo požadovat opravu nebo vymazání svých údajů. Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, máte možnost tento souhlas kdykoli odvolat, což bude mít vliv na veškeré budoucí zpracování údajů. Mimo jiné máte právo požadovat, aby bylo zpracování vašich údajů za určitých okolností omezeno. A také máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

V případě dotazů týkajících se této nebo jiných otázek souvisejících s ochranou údajů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

2. Hosting

Externí hosting

Tyto webové stránky jsou hostovány externím poskytovatelem služeb (hostitelem). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. Mohou zahrnovat mimo jiné IP adresy, požadavky na kontakt, metadata a komunikaci, informace o smlouvě, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek. Hostitel je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování našich online služeb profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, jestliže souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro účely plnění svých povinností a pro plnění našich pokynů týkajících se těchto údajů.

Používáme následujícího hostitele:

Key-Systems GmbH
Im Oberen Werk 1
66386 St. Ingbert
Německo

Zpracování údajů

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu nařízenou zákonem o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

3. Obecné a povinné údaje

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé tohoto webu a příslušných stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Proto s vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Kdykoli použijete tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme, a také účely, pro které tyto údaje používáme. Dále vysvětluje, jakým způsobem a za jakým účelem jsou údaje shromažďovány.

Tímto vás upozorňujeme, že přenos údajů prostřednictvím internetu (tj. prostřednictvím e-mailové komunikace) může být náchylný k bezpečnostním mezerám. Údaje není možné zcela ochránit před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědné osobě (v GDPR označované jako „správce“)

Správcem zpracování údajů na těchto webových stránkách je: Yokohama Europe GmbH Monschauerstr. 12 40549 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 52 94-11 E-mail: scm@yokohama.eu Správce je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba uchovávání

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezanikne účel, pro který byly shromážděny. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva). V druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 DSGVO. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů rovněž založeno na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste udělili souhlas s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků zařízení), zpracování údajů se navíc zakládá na § 25 odst. 1 TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje vyžadovány k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále, pokud jsou vaše údaje vyžadovány ke splnění právní povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zpracování údajů může být dále prováděno na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích těchto zásad ochrany osobních údajů.

Určení pověřence pro ochranu osobních údajů

V rámci naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Bechtle GmbH Systemhaus Solingen
Piepersberg 42
42653 Solingen

Tel.: +49 (0)211 52 94-0
E-mail: Datenschutz@yokohama.de

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Široká škála operací zpracování údajů je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Souhlas, který jste nám již udělili, můžete také kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost jakéhokoli shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším odvoláním.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech, jakož i proti přímé inzerci (čl. 21 GDPR)

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E) NEBO F) GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ JEDINEČNÉ SITUACE. TO PLATÍ I PRO PŘÍPADNÉ PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PRO URČENÍ PRÁVNÍHO ZÁKLADU, NA KTERÉM JE ZALOŽENO JAKÉKOLI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, NAHLÉDNĚTE DO TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, LEDAŽE BYCHOM MOHLI PŘEDLOŽIT ZÁVAŽNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD JE ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ UPLATNĚNÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBA PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR). POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY. TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to zejména v členském státě, kde mají obvyklé bydliště, pracoviště nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo podat stížnost platí bez ohledu na případná další správní nebo soudní řízení, která jsou k dispozici jako opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom vám nebo třetí straně předali veškeré údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, a to v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud byste požadovali přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze tehdy, pokud to bude technicky proveditelné.

Šifrování SSL anebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, používají tyto webové stránky šifrovací program SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče přepne z „http://“ na „https://“, a také podle toho, že se v řádku prohlížeče objeví ikona zámku.

Pokud aktivujete šifrování SSL nebo TLS, údaje, které budete přenášet směrem k nám, nebudou čitelné pro třetí strany.

Informace o údajích, jejich oprava a vymazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o svých archivovaných osobních údajích, jejich zdroji a příjemcích, jakož i o účelu zpracování vašich údajů. Dále můžete mít i právo na opravu nebo výmaz svých údajů. Pokud máte dotazy k tomuto tématu nebo jakékoli jiné otázky týkající se osobních údajů, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Právo požadovat omezení zpracování

Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů, máte právo požadovat zavedení omezení. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo požadovat omezení zpracování platí v následujících případech:

  • V případě, že byste zpochybnili správnost námi archivovaných údajů, budeme obvykle potřebovat určitý čas na ověření tohoto tvrzení. Po dobu, co bude probíhat šetření, máte právo požadovat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je prováděno nezákonným způsobem, máte možnost namísto požadavku na výmaz těchto údajů požadovat omezení zpracování vašich údajů.
  • Pokud my vaše osobní údaje již nepotřebujeme a vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, bude třeba zvážit vaše a naše práva. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – s výjimkou jejich archivace – zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků či ochrany práv jiných fyzických nebo právnických osob, případně z důležitých důvodů veřejného zájmu uváděných Evropskou unií nebo členským státem EU.

4. Zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše webové stránky a stránky používají technologii, která se v tomto odvětví označuje jako soubory „cookie“. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo jsou ve vašem zařízení archivovány trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se automaticky vymažou po ukončení návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení archivovány, dokud je aktivně neodstraníte nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

V některých případech je možné, že se ve vašem zařízení po vstupu na naše stránky uloží soubory cookie třetích stran (soubory cookie třetích stran). Tyto soubory cookie umožňují vám nebo nám využívat určité služby nabízené třetí stranou (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají celou škálu funkcí. Řada souborů cookie je technicky nezbytná, protože by bez nich nefungovaly některé funkce webových stránek (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie mohou mít jako účel analýzu uživatelských vzorců nebo zobrazování reklamních sdělení.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění transakcí elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. funkcí nákupního košíku), nebo ty, které jsou nezbytné k optimalizaci (povinné soubory cookie) webových stránek (např. soubory cookie, které poskytují měřitelné poznatky o návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání povinných souborů cookie, aby zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb provozovatele. Pokud byl vyžádán váš souhlas s ukládáním souborů cookie a podobných rozpoznávacích technologií, dochází ke zpracování výhradně na základě získaného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG). Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Máte možnost nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli při každém umístění souborů cookie upozorněni a abyste povolili přijímání souborů cookie pouze v konkrétních případech. Dále můžete vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně, případně aktivovat funkci vymazání, která soubory cookie automaticky vymaže při zavření prohlížeče. Pokud budou soubory cookie deaktivovány, mohou být funkce těchto webových stránek omezeny.

V případě použití souborů cookie třetích stran nebo v případě použití souborů cookie pro analytické účely vás na to v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů zvlášť upozorníme, a případně vás požádáme o souhlas. Soubory protokolu serveru Provozovatel tohoto webu a příslušných stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky sděluje. Tyto informace zahrnují:

  • typ a verzi používaného prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazu
  • hostitelský název počítače, ze kterého se přistupuje
  • čas dotazu na server
  • IP adresa

Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji dat. Tyto údaje jsou zaznamenávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci webových stránek provozovatele. Za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou informace uvedené v kontaktním formuláři, jakož i veškeré kontaktní údaje v něm uvedené, námi uloženy za účelem vyřízení vašeho dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo pokud je to nezbytné k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných žádostí (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud byl vyžádán. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Informace, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s archivací údajů nebo pokud účel, pro který jsou informace archivovány, pomine (např. po uzavření naší odpovědi na váš dotaz). Tím nejsou dotčena žádná závazná právní ustanovení, zejména doby uchovávání údajů.

Žádost realizujte e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud se na nás obrátíte e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, požadavek) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nutný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech jsou údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním vyřizování nám zaslaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud byl získán. Souhlas lze kdykoli odvolat. Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uchovávání (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení, zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů, zůstávají nedotčena.

5. Poskytovatelé služeb elektronického obchodu a platebních služeb

Zpracování údajů o zákaznících a smluvních údajů

Osobní údaje zákazníků a smluvní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme za účelem navázání, obsahového uspořádání a úpravy našich smluvních vztahů. Údaje s osobním odkazem na používání těchto webových stránek (údaje o používání) budou shromažďovány, zpracovávány a používány pouze tehdy, pokud je to nezbytné k tomu, aby uživatel mohl využívat naše služby, nebo je to nutné pro účely fakturace. Právním základem pro tyto procesy je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu a po uplynutí stávajících zákonných archivačních lhůt. Tím nejsou dotčeny žádné zákonné lhůty pro archivaci.

Přenos údajů po uzavření smluv u internetových obchodů, maloobchodních prodejců a zasílání zboží

Kdykoli si u nás objednáte zboží, poskytneme vaše osobní údaje přepravní společnosti pověřené doručením, jakož i platební službě pověřené zpracováním platebních transakcí. Sdíleny budou pouze údaje, které tito příslušní poskytovatelé služeb potřebují ke splnění svých povinností. Právním základem pro toto sdílení je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smluvních nebo předsmluvních povinností. Pokud nám udělíte příslušný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, budeme sdílet vaši e-mailovou adresu s přepravní společností pověřenou doručením, aby vás tato společnost mohla e-mailem informovat o stavu expedice vaší objednávky. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Posouzení úvěruschopnosti

V případě nákupu na účet nebo na základě jiných platebních podmínek, které vyžadují poskytnutí úvěru (scoring), můžeme provést kontrolu úvěruschopnosti. Za tímto účelem předáváme vámi zadané údaje (např. jméno, adresu, věk nebo bankovní informace) agentuře pro hodnocení úvěruschopnosti. Na základě těchto údajů je stanovena pravděpodobnost nezaplacení. Pokud je pravděpodobnost nezaplacení příliš vysoká, můžeme příslušné platební podmínky odmítnout.

Kontrola úvěruschopnosti se provádí na základě plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a za účelem odvrácení nezaplacení (oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud byl získán souhlas, provádí se posouzení úvěruschopnosti na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Souhlas lze kdykoli odvolat.